Signaturformat

Från FriBID
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Introduktion[redigera]

Signaturformatet i BankID är baserat på xmldsig. I BankID verkar signaturerna aldrig innehålla några blanktecken (utom i själva datan som signeras), och ser ut att vara i s.k. "kanonisk form".

Uppbyggnad[redigera]

All data som signeras läggs i bankIdSignedData-elementet. Vidare lagras certifikatkedjan till användarens certifikat så att det går att kontrollera att certifikatet godkänt. Detta element hashas sedan, tillsammans med certifikatkedjan, och hashen signeras.

Exempel[redigera]

XML-koden är indenterad för att öka läsbarheten. Normalt står allt på en enda rad.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">
    </CanonicalizationMethod>
    
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1">
    </SignatureMethod>
    
    <Reference Type="http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types" URI="#bidSignedData">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">
        </Transform>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256">
      </DigestMethod>
      <DigestValue>
        (Base64-kodad SHA256-hash av hela bankIdSignedData-elementet)
      </DigestValue>
    </Reference>
    
    <Reference URI="#bidKeyInfo">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">
        </Transform>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256">
      </DigestMethod>
      <DigestValue>
        (Base64-kodad SHA256-hash av hela KeyInfo-elementet)
      </DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  
  <SignatureValue>
    (Base64-kodad ISO-SHA1-RSA-signatur av hela SignedInfo-elementet)
  </SignatureValue>
  
  <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="bidKeyInfo">
    <X509Data>
      <X509Certificate>
        (användarens certifikat i DER-format, lagrat Base64-kodat)
      </X509Certificate>
      <X509Certificate>
        (CAn:s (utgivarens) certifikat. Normalt sett en bank)
      </X509Certificate>
      <X509Certificate>
        (CA:ns CA:s certifikat, osv... Till slut kommer vi till rotcertifikatet från Finansiell ID-teknik)
      </X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
  
  
  <Object>
    <bankIdSignedData xmlns="http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types" Id="bidSignedData">
      
      <usrVisibleData charset="UTF-8" visible="wysiwys">
        (Meddelande som användaren ska signera (visas för användaren). Förekommer
        endast vid underskrift, inte vid inloggning. Informationen här kommer
        från parametern TextToBeSigned, som även här är Base64-kodad)
      </usrVisibleData>
      
      <usrNonVisibleData>
        (Samma som usrVisibleData, men visas inte för användaren. Kommer från
        parametern NonVisibleData om den angetts.)
      </usrNonVisibleData>
      
      <srvInfo>
        <nonce>
          ("nonce"-värdet från servern. Kommer från Challenge eller Nonce parametern, och
          är även här Base64-kodat)
        </nonce>
        <serverTime>
          (Ett 10-siffrigt heltal som är ett tidsvärde från servern.
          Kommer från parametern ServerTime, om den angetts)
        </serverTime>
      </srvInfo>
      
      <clientInfo>
        <funcId>(Här står det "Identification" vid inloggning och "Signing" vid underskrift)</funcId>
        
        <host>
          <fqdn>(webbserverns domännamn, t.ex. localhost)</fqdn>
          <ip>(webbserverns IP-adress, t.ex. 127.0.0.1)</ip>
        </host>
        
        <version>
          (Base64-kodad versionssträng)
        </version>
      </clientInfo>
    </bankIdSignedData>
  </Object>
</Signature>